Akademia

Mokotów

Żyj futbolem od 4 roku życia !!!

Regulamin klubu


Regulamin

Zasady ogólne:
 1. Przystąpienie do klubu odbywa się  poprzez wypełnienie druku „ Przystąpienie do SFW „  oraz podpisanie deklaracji klubowe, której podpisanie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem  niniejszego regulaminu oraz wnoszeniem składek członkowskich aż do momentu ustania członkostwa w klubie.. Wszystkie druki są do pobrania na stronie klubu sfwarszawa.pl  Wstępującym jest małoletni zawodnik, za którego wszelkie zobowiązania przejmują jego prawni opiekunowie zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. Składki na stowarzyszenie uiszczamy w systemie miesięcznym do 10-tego dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc z góry, przelewem na konto klubu . Składki są uiszczane na rzecz stowarzyszenia, nie są opłata za treningi , wiec nie są zależnie od ich ilości ani obecności zawodnika na treningach. W przypadku dłuższej nie obecności ( od dwóch miesięcy ) w wyniku przewlekłej choroby zarząd klubu może obniżyć składkę członkowską o 50% w okresie choroby po otrzymaniu podania w tej sprawie. Nie zapłacenie składek w terminie do końca miesiąca powoduje naliczenie opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, a nie zapłacenie dwóch składek będzie podstawą do niewpuszczania na zajęcia do czasu uregulowania zaległości. Stając się członkiem stowarzyszenia wspieramy jego działalność statutową aż do pisemnej rezygnacji z członkostwa z zachowaniem okresu wypowiedzenia – koniec następnego miesiąca treningowego ( lipiec i sierpień nie są liczone ) od daty dostarczenia listem podpisanego  druku wystąpienia z klubu . Rozliczenie się z zobowiązań finansowych oraz zwrot otrzymanego sprzętu jest podstawą do zwolnienia zawodnika w okresie 14 dni od momentu rozliczenia się z klubem.
 3. Wpłaty na obóz są darowizną na klub i umożliwiają realizowanie zadań statutowych. Nie są opłatą za wyjazd wakacyjny danego zawodnika i nie podlegają zwrotowi.
 4. Każdy zawodnik SFW musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające go do uprawiania sportu. Zawodnicy nie grający w lidze od lekarza internisty, zawodnicy grający w lidze z przychodni sportowej z pieczątką lekarza sportowego. Wpisy przez lekarzy dokonywane są  w książeczkach sportowych klubu lub na drukach z przychodni.
 5. Każdy zawodnik musi mieć wykupione zbiorowe ubezpieczenie NNW w klubie od uprawiania sportu wyczynowego lub indywidualnie. W przypadku indywidualnego ubezpieczenia się na inne warunki  należy przekazać do klubu za pośrednictwem trenera swojej grupy podpisanego druku o” Posiadaniu ubezpieczenia” ( druk do pobrania ze strony klubu ) oraz xero polisy. Warunki ubezpieczenia oraz okres i zakres jego obowiązywania są dostępne na stronie akademii. U koordynatora akademii jest xero polisy do wglądu.
 6. Każdy zawodnik SFW w ramach przystąpienia do klubu zobowiązuje się  do zakupu dwóch kompletów do trenowania ( komplet zielony i czerwony -  komplet składa się z koszulka, spodenki, getry ) oraz piłki obowiązującej w danym roczniku i dresu reprezentacyjnego Powyższy sprzęt każdy zawodnik zobowiązany jest do zamówienia w klubie u trenera lub za pośrednictwem strony klubowej ( sfwarszawa.pl ) w ciągu dwóch tygodni od podpisania dokumentów przystąpienia do klubu. W ramach współpracy ze sponsorami zawodnicy mogą otrzymać nie odpłatnie sprzęt sportowy. Sprzęt przekazany nieodpłatnie przez klub podlega zwrotowi przy rozliczeniu się z klubem.
 7. Wystąpienie z klubu odbywa się w formie podpisania druku „Wystąpienie z SFW” ze skutkiem na koniec następnego miesiąca treningowego ( miesiące treningowe to wrzesień-czerwiec). Decyduje data wpływu pisma do klubu.. Korespondencja w tej sprawie powinna być kierowana drogą pocztową na adres korespondencyjny klubu podany na stronie internetowej.
 8. Pozostały sprzęt treningowy można zamówić w klubie. Klub nie prowadzi komercyjne sprzedaży ,świadczy wyłącznie usługi na rzeczy wyposażenia sportowego swoich członków poprzez dostarczanie oznakowanego w barwy klubowe sprzętu. Jednocześnie informujemy że znaki klubowe są zastrzeżone i ich wykorzystanie bez   pisemnej zgody klubu jest przestępstwem.
 9. Nie przestrzeganie zasad Regulaminu SFW może być podstawą  do skreślenia z listy zawodników Szkoły Futbolu Wilanów.
 
 
Treningi
 1. Treningi w SFW odbywają się dwa, trzy lub cztery  razy w tygodniu w zależności od wieku zawodników.
 2. Długość jednostki treningowej uzależniona jest od adaptacji grupy do bodźców treningowych i wynosi od 45 do 90 minut.
 3. Jednostka treningowa składa się z : rozgrzewki, ćwiczeń koordynacyjnych, części głównej ( gdzie doskonalone są elementy techniczne gry w piłkę nożną) oraz fazy uspokojenia organizmu po wysiłku.
 4. Na trening przychodzimy 10 minut wcześniej, tak aby móc spokojnie się przebrać i uczestniczyć od początku w zajęciach. Spóźnienie może być podstawą nie wpuszczenia na trening.
 5. Zawodnicy trenują w grupach liczących nie więcej niż 12, 16 lub 18 zawodników na jednego trenera ( z wyjątkiem zawodników na okresie próbnym ) zależnie od kategorii wiekowej.
Zawodnicy
 1. Zawodnikiem klubu zostaje się poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu SFW.
 2. Zawodnik SFW jest zobowiązany do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach oraz do udziału w turniejach, meczach sparingowych  i meczach ligowych rozgrywanych przez SFW oraz od  U-6,U-7 obozie letnim, U-8 i starsi w dwóch obozach w trakcie sezonu. Nie branie udziału w obozach szkoleniowych będzie podstawą do przesunięcia zawodnika z grupy zaawansowanej do mniej zaawansowanej.
 3.  Zawodnik SFW jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach i zgrupowaniach wyłącznie w stroju i sprzęcie podanym na stronie klubu jako odzież i sprzęt klubowy. Zawodnik przebiera się przed i po treningu w szatni, niedopuszczalne jest przychodzenie i wychodzenie z zajęć w stroju treningowym.  Strój powinien być systematycznie prany, aby mógł być wizytówką zawodnika i klubu.
 4. Zawodnicy na każde zajęcia przynoszą pełen bidon z piciem (woda niegazowana lub woda z ISOSTAREM), po treningu wypijamy obowiązkowo napój węglowodanowy ( karotka, Kubuś ).
 5. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny osobistej, czego będą uczeni na treningach. Sprawdzian sportowego trybu życia i żywienia następuje w postaci pomiaru wagi, wzrostu i tkanki tłuszczowej na obozach.
 6. Zawodnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania barw klubu, przez co w szczególności rozumiemy sportowe zachowanie podczas zawodów, zachowanie porządku na obiektach sportowych i kulturalne zachowanie wobec sędziów, trenerów i kolegów z klubu. Nie przestrzeganie tego punktu przez zawodnika może skutkować zawieszeniem go w treningach lub w meczach mistrzowskich.
 7. Każdy zawodnik powinien dbać o atmosferę w zespole i wszelkie niekulturalne lub anty-koleżeńskie zachowania zgłaszać trenerowi.
 
Rodzice
 1. Rodzice i Opiekunowie zawodników zobowiązani są do przestrzeganie regulaminu SFW  osobiście w części ich dotyczącej oraz biorą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci.
 2. Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się  na treningach i meczach oraz do nie wykrzykiwania uwag odnośnie gry  czy podpowiedzi poszczególnym zawodnikom do czego wyłącznie uprawniony podczas meczy i treningów jest trener. W czasie meczu Rodzice powinni przebywać po drugiej stronie boiska w celu zapewnienia komfortu zawodnikom i trenerowi w czasie meczu. Jesteśmy członkami programu UEFA Respect i tego oczekujemy od naszych zawodników i ich Rodziców. Nie przestrzeganie tego punktu może skutkować nie powoływaniem zawodnika na mecze do czasu zmiany zachowania Rodzica.
 3. Rodzice  nie wchodzą  do szatni zawodników  oraz na boisko podczas meczy i treningów. W okresie zimowym nie z uwagi na warunki atmosferyczne nie wchodzą również na salę i balon.
 4. W miejscach udostępnionych przez Szkoły publiczne z których korzystamy Rodzice powinni zadbać o porządek i nie powodowanie dodatkowej pracy pracownikom szkoły.
 5. Rodzice proszeni są o aktywne uczestniczenie w życiu drużyny w szczególności o głośny doping na meczach i turniejach.
 6. Zajęcia treningowe, turnieje, mecze mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doporowadzenie i odebranie dziecka z w/w zajęć ponoszą rodzice i opiekunowie prawni. Odpowiedzialność trenera za opiekę nad dzieckiem kończy się wraz z zakończeniem treningu, meczu lub turnieju.
 7. Po okresie organizacyjnym w każdym roczniku wybierany jest „Kierownik Drużyny”. Jest to jeden z rodziców, którego zaufaniem darzy zarówno trener jak i reszta rodziców. Powinna to być osoba dysponująca czasem, który mogłaby poświecić czas drużynie na pomoc w sprawach organizacyjnych.
 8. Mile widziane są wszelkie inicjatywy majce na celu podnoszenie integracji  drużynie i pomoc przy opiece nad zawodnikami podczas wyjść integracyjnych oraz wszelkich innych sprawach drużyny jak robienie zdjęć, nagrywanie meczy, aktywność sponsoringowa, gadżety drużyny, organizacja turniejów rocznika itd.
 9. Rodzice akceptując powyższy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez Szkołę Futbolu Wilanów na poznanych i opisanych w regulaminie zasadach oraz na umieszczenie reklam sponsorów drużyny na otrzymanych i zakupionych strojach meczowych, a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych Szkoły Futbolu.
 10. Akceptacja formalna powyższego regulaminu odbywa się na podstawie podpisanie deklaracji klubowej zawodnika .
 
Postanowienia końcowe
 1. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie sfwarszawa.pl Szkoła Futbolu Warszawa zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 2. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie na którym informuje Rodziców o sprawach organizacyjnych klubu i postępach sportowych zawodników.
 3. Sprawy nie uregulowane regulaminem może rozstrzygać trener.
 4. Wszelkie uwagi na temat pracy akademii , pracy trenera należy zgłaszać do koordynatora danej akademii do którego kontakt jest podany na stronie akademii w zakładce kontakt.
 5. Zasady udziału w organizowanych przez klub obozach szkoleniowych znajdują się w osobnym regulaminie.
 
 
Zarząd klubu Szkoła Futbolu Warszawa
© Szkoła Futbolu Warszawa 2013 CMS - Created by www.asis.pl WebDesign: good-site.pl
Góra strony